Loading

Hướng dẫn sử dụng SmartVas Phần 3

Cập nhật chứng thư số

1. Tải Sign Plugin (trình đọc chữ ký số từ mục “Hỗ trợ”)
 

 

2. Sau khi tải về -> cài đặt -> tải lại trình duyệt

3. Vào “Cấu hình” -> “Quản lý chứng thư số”

4. Chọn thêm chứng thư -> OK!
 

 

Cập nhật danh sách sản phẩm

1. Tải mẫu danh mục sản phẩm mẫu từ “Hỗ trợ” -> “Download


 

2. Vào “Cấu hình” -> “Danh mục SP”

3. Chọn “Upload theo danh sách”. Khi upload chỉ thêm mới chứ không ghi đè danh sách sản phẩm cũ.

4. Công ty cũng có thể chọn thêm mới từng sản phẩm ở nút thêm mới (nếu danh sách sản phẩm không quá nhiều)
 

 

Cập nhật danh mục khách hàng

1. Tải mẫu danh mục khách hàng từ “Hỗ trợ” -> “Download"


 

2. Vào “Cấu hình” -> “Danh mục KH”

3. Chọn “Upload danh sách khách hàng”. Khi upload hệ thống sẽ kiểm tra MST khách hàng, nếu đã tồn tại thì thông tin ghi đè.

4. Công ty có thể chọn thêm mới từng khách hàng ở nút thêm mới


5. Cập nhật danh sách khách hàng từ trang “Tạo hóa đơn”
 

 

Tạo email mẫu gửi hóa đơn cho khách hàng cuối

Công ty có thể tự tạo mẫu hóa đơn gửi đi cho khách hàng cuối. Hệ thống hỗ trợ chèn hình ảnh, chỉnh sửa nội dung email tùy ý.

 

Cấu hình tài khoản Gmail như sau:
 

• Địa chỉ mail server : smtp.gmail.com

• Port gửi mail : 587

• Tài khoản email : emailcongty@gmail.com

• Mật khẩu : Mật khẩu Gmail của công ty

• Phương thức : SSL

Vào đường link: https://myaccount.google.com/lesssecureapps để BẬT chế độ cho phép sử dụng Gmail để mail đi
 

Hoặc có thể tự nhập thông số mail server của Công ty.
 

Quản lý tài khoản người dùng khác

Công ty có thể thêm người cùng sử dụng hệ thống xuất hóa đơn bằng cách vào mục “Cấu hình” -> “Quản lý TK” -> “Thêm mới”
 

 

Nhập đầy đủ thông tin cần thiết

Lưu ý: tên đăng nhập sẽ mặc định là “MST_”username

Tài khoản sau khi tạo sẽ không thể xóa, nhằm mục đích truy xuất lịch sử người dùng
về sau.

 

Chữ ký số VINA-CA
Chữ ký số VIETTEL-CA
Chữ ký số VNPT-CA
Chữ ký số FPT-CA
Chữ ký số NACENCOMM
Chữ Ký Số Cá Nhân